Informatievideo WhatsApp Buurtreventie

De landelijke stichting WABP, dat als doel heeft WhatsApp Buurtpreventiegroepen als de onze te ondersteunen, heeft een animatie gemaakt dat in iets meer dan twee minuten laat zien hoe een WhatsApp buurtpreventiegroep werkt. Het laat zien hoe als deelnemer bepaalde ‘afwijkende’ gebeurtenissen in de buurt zijn te herkennen en hoe te handelen. De signalementenkaart, waarover aan het einde van het filmpje wordt gesproken, kan hier worden gedownload.

Aanmelden WhatsApp Buurtpreventiegroep

Het gebeurt wel eens dat we met een appje of een mailtje worden benaderd door iemand om zichzelf of een huisgenoot op te geven voor de Buurtpreventiegroep. We reageren hierop door te vragen dit via het invullen van het aanmeldformulier op het internet te doen of deponeren een aanmeldformulier in de brievenbus. Het is voor ons van belang dat de aanmelding via deze twee kanalen verloopt om een drietal redenen:

  • De aanmelder geeft expliciet toestemming om zijn gegevens te verwerken. Dit is van belang om de verstrekte gegevens te mogen gebruiken voor de ‘bedrijfsvoering’ van de groep. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schrijft dit voor.
  • De aanmelder wordt gevraagd zich te conformeren aan de geldende spelregels. Hiermee voorkomen we discussie in de toekomst wanneer er een geschil mocht ontstaan.
  • We weten zeker dat we alle benodigde gegevens hebben.

Het klinkt wat formeel, maar dit draagt bij tot de instandhouding van de groep. Door alleen aanmeldingen via de eerder genoemde kanalen te accepteren, weten we zeker dat in één keer alles geregeld kan worden. Het formulier op internet is ook via een telefoon goed in te vullen en anders kan de papieren versie daar worden gedownload zodat u het kunt afdrukken, invullen en bij een van de beheerders in de brievenbus kunt deponeren.

Wat in bijna alle gevallen gebeurt is dat na ons verzoek de aanmelding via de aangegeven kanalen te laten verlopen, is dat dit in slechts incidentele gevallen tot een daadwerkelijke aanmelding leidt. Dat vinden we erg jammer want we willen graag deze mensen bij de WhatsApp Buurtpreventiegroep Duurschen hebben.

U kunt zich hier direct aanmelden of dit formulier afdrukken, invullen en op het aangegeven adres in de brievenbus deponeren.

Samenwerking met andere groepen

We werden onlangs benaderd door de beheerder van de buurtpreventiegroep van het bedrijventerrein Bloemakkers met de vraag of het ook een idee is om de beheerders van buurpreventiegroepen die naast elkaar bestaan toe te voegen in elkaars buurtpreventiegroep. Op deze manier is het mogelijk om relevante appjes door de beheerders uit de en groep in de andere groep te plaatsen. Op deze manier wordt door samenwerking een groter bereik en worden we over en weer sneller geïnformeerd wanneer er in de wijken grenzend aan Duurschen iets aan de hand mocht zijn.

Jan en ik zijn even met elkaar in overleg gegaan om de voordelen en nadelen af te wegen en zijn tot de slotsom gekomen dat we dit verzoek positief moesten beantwoorden. Met ingang van 14 mei zijn de beheerders van de WhatsApp Buurtpreventiegroep Duurschen toegevoegd aan de groep van Bloemakkers en is de beheerder van Bloemakkers toegevoegd in die van Duurschen. Op deze manier kunnen we naar behoefte berichten uit elkaars groepen doorzetten in de eigen groepen.
We hopen jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat graag.

Tweede beheerder WhatsApp Buurtpreventiegroep

Langs deze weg wil ik jullie informeren dat Jan van der Ende bereid is gevonden om als extra beheerder te functioneren voor de WhatsApp Buurtpreventiegroep van onze wijk. Het is goed dat er een tweede beheerder is, omdat het wel eens voor kan komen dat bij één beheerder er een situatie kan ontstaan waarop deze niet altijd beschikbaar is. Dat kan soms wel eens onhandig uitpakken. Gelukkig hebben we met Jan nu een extra beheerder die meehelpt bij de instandhouding van onze WhatsApp Buurtpreventiegroep.

Ik heb Jan wegwijs gemaakt en we hebben de taken wat verdeeld. Jan gaat de appgroep monitoren waarbij ik hem terzijde zal staan. Bij afwezigheid van één van ons kunnen we de taken van elkaar overnemen. Voor de rest van de deelnemers verandert er niets.

Richard Wijngaard
Beheerder WhatsApp Buurtpreventiegroep Duurschen

Buurtpreventiebord geplaatst

Vanmorgen, rond 11:30, is het eerste door de gemeente beschikbaar gestelde buurtpreventiebord geplaatst bij de ingang van onze wijk aan de Duurschenlaan. Onder toeziend oog van de aanwezigen heeft waarnemend burgemeester dhr. Baas het bord onthuld.

De burgemeester gaf aan er waarde aan te hechten dat een initiatief van een Buurtpreventiegroep goed moet worden ingericht met bijbehorende afspraken waar ook op wordt toegezien. Het risico van verzanding ligt namelijk op de loer waardoor deelnemers hun interesse gaan verliezen en de effectiviteit afneemt. De gemeente is niet voornemens om voor elk buurtpreventie initiatief direct borden te verstrekken. Een dergelijk initiatief zal de nodige waarborgen moeten hebben waardoor het ook op langere termijn levensvatbaar blijft. De burgemeester heeft in het plan, dat is geschreven voor de inrichting van onze buurtpreventiegroep, en de wijze waarop we met elkaar de buurtpreventie-app gebruiken, voldoende vertrouwen in de levensvatbaarheid van onze buurtpreventiegroep om het eerste door de gemeente verstrekte WhatsApp Buurtpreventiebord van de gemeente AA en Hunze bij ons te komen onthullen.

Ik ben er blij mee en ervaar het als compliment van de gemeente aan alle deelnemers van onze WhatsApp Buurtpreventiegroep op de wijze waarop we dit burgerinitiatief met elkaar mogelijk maken.

 

Ook de gemeente heeft hier aandacht aan besteedt op haar website: Gemeente Aa en Hunze

Naar aanleiding van een persbericht dat door de gemeente is uitgegeven, is in het RTV Drenthe radioprogramma ‘Met Arnold naar de avond’ er ook nog een telefonisch interview geweest. Via onderstaande mediaspeler kunt u dat 5 minuten durende interview terugluisteren.

 

Op de voorpagina van “De Schakel” is op 31 oktober 2018 naar aanleiding van het plaatsen van de borden een artikel verschenen:

 

Ook ‘Week in Week uit’ heeft op 30 oktober 2018 een artikel geplaatst op pagina 8: